ᴄʜᴜ ᴛɪᴄʜ ᴛᴀᴘ ᴅᴏᴀɴ

T̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲b̲à̲ ̲t̲r̲ù̲m̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲“̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲V̲T̲P̲ ̲O̲f̲f̲i̲c̲e̲ ̲B̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲D̲u̲x̲t̲o̲n̲,̲ ̲U̲n̲i̲o̲n̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲1̲0̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲T̲ô̲ ̲Â̲n̲ ̲X̲ô̲,̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲i̲ê̲m̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲i̲ế̲u̲,̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲,̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲.̲

̲C̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲,̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

 

̲N̲h̲ó̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲(̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲(̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲W̲i̲n̲d̲s̲o̲r̲)̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲(̲T̲r̲ợ̲ ̲l̲ý̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲B̲ử̲u̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲á̲n̲ ̲T̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲X̲ô̲,̲ ̲b̲ố̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲ố̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲8̲ ̲–̲ ̲2̲0̲1̲9̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

 

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲…̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲8̲7̲A̲,̲ ̲1̲8̲7̲H̲,̲ ̲1̲9̲3̲,̲ ̲2̲0̲3̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Đ̲ạ̲o̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲ô̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲d̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲(̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲;̲ ̲d̲o̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲l̲à̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲)̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲7̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲…̲

 

̲T̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲0̲6̲8̲/̲T̲B̲-̲T̲T̲C̲P̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲i̲,̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ô̲ ̲t̲h̲ị̲;̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲B̲ộ̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ì̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲.̲

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲,̲ ̲m̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲l̲ù̲m̲ ̲x̲ù̲m̲ ̲“̲b̲ả̲o̲ ̲l̲ã̲n̲h̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲í̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲c̲h̲i̲ ̲v̲a̲y̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲.̲

 

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ổ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲T̲h̲i̲ê̲m̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲S̲h̲e̲e̲n̲ ̲M̲e̲g̲a̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲l̲ô̲ ̲3̲-̲8̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲4̲.̲0̲0̲0̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲D̲r̲e̲a̲m̲ ̲R̲e̲p̲u̲b̲l̲i̲c̲ ̲m̲u̲a̲ ̲l̲ô̲ ̲3̲-̲5̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲3̲.̲8̲2̲0̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲“̲n̲ố̲i̲ ̲g̲ó̲t̲”̲ ̲T̲â̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲ọ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲T̲h̲i̲ê̲m̲.̲

 

̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲6̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲B̲à̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲2̲,̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲–̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲.̲

̲B̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲“̲h̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲á̲i̲”̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲T̲i̲m̲e̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲ ̲P̲e̲n̲i̲s̲u̲l̲a̲,̲…̲

 

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲b̲à̲ ̲t̲r̲ù̲m̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲“̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲V̲T̲P̲ ̲O̲f̲f̲i̲c̲e̲ ̲B̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲D̲u̲x̲t̲o̲n̲,̲ ̲U̲n̲i̲o̲n̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ở̲ ̲“̲đ̲ấ̲t̲ ̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲S̲h̲e̲r̲w̲o̲o̲d̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲B̲o̲n̲v̲i̲l̲l̲e̲ ̲L̲a̲n̲d̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲S̲t̲e̲r̲l̲i̲n̲g̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲L̲a̲m̲b̲e̲r̲t̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲K̲i̲ề̲u̲ ̲P̲l̲a̲z̲a̲,̲…̲

 

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲ă̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲“̲b̲ê̲ ̲b̲ố̲i̲”̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲4̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲ự̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲b̲i̲ế̲u̲ ̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲Q̲u̲ý̲ ̲N̲g̲ọ̲ ̲2̲0̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲(̲1̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲U̲S̲D̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲c̲ả̲n̲g̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲

 

̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲6̲,̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲b̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲“̲H̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲P̲a̲n̲a̲m̲a̲”̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲à̲.̲ ̲“̲H̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲P̲a̲n̲a̲m̲a̲”̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ụ̲ ̲r̲ò̲ ̲r̲ỉ̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ử̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲7̲7̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲2̲-̲2̲0̲1̲5̲.̲

̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲7̲,̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲9̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ộ̲p̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲x̲i̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲B̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲1̲3̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲i̲ề̲u̲ ̲H̲o̲n̲g̲ ̲K̲o̲n̲g̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

 

̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲–̲ ̲V̲ợ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲:̲ ̲Á̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲S̲à̲i̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲
̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲(̲v̲ợ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲)̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲1̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲l̲ễ̲ ̲v̲i̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲“̲G̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲”̲.̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲ễ̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲S̲h̲e̲r̲w̲o̲o̲d̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲…̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ợ̲,̲ ̲đ̲ù̲m̲ ̲b̲ọ̲c̲,̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲k̲ỷ̲ ̲q̲u̲a̲.̲

 

̲V̲ợ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲8̲8̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲b̲ề̲ ̲t̲h̲ế̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲h̲ọ̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲l̲ê̲n̲.̲ ̲S̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲v̲u̲i̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲a̲o̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲n̲h̲u̲ố̲m̲ ̲đ̲ẫ̲m̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ệ̲…̲ ̲T̲u̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲n̲ ̲b̲ề̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲c̲h̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ố̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ấ̲t̲ ̲v̲ả̲,̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲a̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲c̲.̲

̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲7̲,̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲á̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲ ̲P̲e̲n̲i̲n̲s̲u̲l̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲.̲ ̲D̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ổ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲ ̲(̲S̲C̲B̲)̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲I̲P̲D̲ ̲–̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲1̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲t̲h̲á̲p̲ ̲V̲i̲n̲c̲o̲m̲ ̲C̲e̲n̲t̲r̲e̲ ̲A̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲6̲/̲2̲0̲1̲3̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲–̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲d̲â̲u̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲à̲y̲.̲

 

̲Đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲–̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲k̲í̲n̲ ̲đ̲á̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲.̲

̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲8̲8̲,̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲R̲M̲I̲T̲.̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲g̲ố̲c̲ ̲H̲o̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲é̲t̲ ̲l̲a̲i̲ ̲T̲â̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲x̲ắ̲n̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲“̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲”̲.̲ ̲X̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ớ̲t̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲t̲â̲n̲ ̲l̲a̲n̲g̲,̲ ̲t̲â̲n̲ ̲n̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲“̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲à̲i̲,̲ ̲g̲á̲i̲ ̲s̲ắ̲c̲”̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲,̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ó̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ữ̲a̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲3̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲B̲ố̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲.̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲B̲i̲z̲l̲i̲v̲e̲,̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲L̲â̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ò̲a̲.̲

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲8̲3̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ọ̲t̲ ̲T̲o̲p̲ ̲8̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲“̲T̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲Ú̲c̲ ̲–̲ ̲A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲n̲ ̲I̲d̲o̲l̲”̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲,̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲k̲h̲ả̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲…̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲B̲ỏ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲á̲n̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲á̲m̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲s̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ế̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲h̲ò̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲.̲

̲H̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲a̲ ̲t̲à̲i̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲à̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲l̲ã̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲m̲ ̲đ̲ạ̲m̲,̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲.̲

̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲í̲t̲ ̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

 

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲,̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲k̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲ỏ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲a̲y̲ ̲d̲ọ̲n̲ ̲d̲ẹ̲p̲,̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ạ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲h̲á̲t̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ỉ̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲ấ̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲3̲3̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲K̲i̲ế̲n̲ ̲A̲n̲ ̲–̲ ̲K̲h̲ả̲i̲ ̲A̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲h̲o̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲m̲ặ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲k̲h̲é̲o̲ ̲l̲é̲o̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *